Beredningsgruppen

Samverkansnämnden har en utsedd beredningsgrupp som ansvarar för aktiviteter och åtgärder kopplade till samverkansnämndens verksamhetsplan. Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av respektive region-/landstingsdirektör. Varje region/landsting representeras av en tjänsteman. De två universitetssjukhusen har därutöver en representant vardera.

Beredningsgruppen beslutar om inrättande och borttagande av arbetsgrupper och ansvarar för uppföljningen av dessa samt att grupperna har tydliga uppdragsbeskrivningar. Beredningsgruppens ledamöter finns även företrädda i olika arbetsgrupper inom det sjukvårdsregionala samarbetet.

Beredningsgruppen ansvarar även för arbetsgruppernas aktiviteter och är representerad vid deras möten.

Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott.

Regionen företräds av ordförande i beredningsgruppen och kansliansvarig i informationsmöten mellan regionerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Syftet är främst att informera om pågående aktiviteter nationellt och regionalt.

Representanter

Björn Ragnarsson, Landstinget i Uppsala län, ordförande

Per Elowsson, Akademiska sjukhuset Uppsala

Eva-Lena Aspetorp, Landstinget i Värmland och kansliansvarig

Lars Lundgren, Universitetssjukhuset Örebro

Helena Björkman, Region Gävleborg

Göran Angergård, Region Gävleborg

Eva Frantz, Region Örebro län

Åsa Himmelsköld, Region Uppsala

Helena De La Cour, Landstinget Dalarna

Per-Olov Gustafsson, Landstinget Sörmland

Per-Otto Olsson, Region Västmanland

Tobias Kjellberg, Landstinget i Värmland


Kontaktpersoner till regionala grupperingar och verksamheter

Björn Ragnarsson
 • Landstingsdirektörsgrupp
 • Samverkansnämndens arbetsutskott
 • Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala
Eva-Lena Aspetorp
 • Avtalsgrupp
 • Landstingsdirektörsgrupp
 • Regionala och nationella samarbeten
 • Samverkansnämndens arbetsutskott
Helena Björkman
 • Regionalt registercentrum
 • Styrgrupp RCC
Göran Angergård
 • Upphandlingsgrupp
Eva Frantz
 • Arbets- och miljömedicinska kliniken Örebro
 • Hornhinnebanken
 • HTA-rådet
 • Centrum för sällsynta diagnoser Örebro
Helena De La Cour
 • Utvecklingsgruppen för Nationella riktlinjer
Per-Olov Gustavsson
 • Kunskapsstyrningsgruppen
 • Nationella samordningsgruppen för kunskapsstyrning (NSK)
 • Nätverket för EES-vård
 • Samverkan vård – industri
Per-Otto Olsson
 • Avtalsgrupp
 • Regionala utbildnings- och kompetensrådet
 • REGDAL och REGDAS
Tobias Kjellberg
 • HSD-nätverk
Åsa Himmelsköld
 • Arbets- och miljömedicinska kliniken Uppsala
 • HSD-nätverk
 • Transfusionsmedicin

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig