Beredningsgruppen

Beredningsgruppen fungerar under hösten/vintern 2018 som stöd till Ledningsgruppen i arbetet med att leda och styra samverkansnämndens operativa organisering, samt bereda ärenden till samverkansnämnden.

Samverkansnämnden har en utsedd beredningsgrupp som ansvarar för aktiviteter och åtgärder kopplade till samverkansnämndens verksamhetsplan. Beredningsgruppen utgörs av tjänstemän som utsetts och har mandat av respektive region-/landstingsdirektör. Varje region/landsting representeras av en tjänsteman. De två universitetssjukhusen har därutöver en representant vardera.

Beredningsgruppen beslutar om inrättande och borttagande av arbetsgrupper och ansvarar för uppföljningen av dessa samt att grupperna har tydliga uppdragsbeskrivningar. Beredningsgruppens ledamöter finns även företrädda i olika arbetsgrupper inom det sjukvårdsregionala samarbetet.

Beredningsgruppen ansvarar även för arbetsgruppernas aktiviteter och är representerad vid deras möten.

Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott.

Regionen företräds av ordförande i beredningsgruppen och kansliansvarig i informationsmöten mellan regionerna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Syftet är främst att informera om pågående aktiviteter nationellt och regionalt.Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig