Ledningsgruppen

Ledningsgruppen leder och styr samverkansnämndens operativa organisering och bereder ärenden till samverkansnämnden. Gruppen ansvarar för en systematisk utveckling av verksamheten och att tjänstemannaorganisationen i övrigt är ändamålsenlig. Gruppen fastställer uppdrag för arbetsgrupper kopplade till ledningsgruppen och ansvarar för att tillse att kansliet har erforderliga resurser och kompetensprofiler. Ledningsgruppen företräder sjukvårdsregionen i nationella sammanhang och säkerställer en god samverkan med kommunerna. Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott. Gruppen är underställd samverkansnämndens regiondirektörsgrupp.

Representanter

Anne-Marie Svensson, Region Västmanland
Göran Angergård, Region Gävleborg
Ove Andrén, Region Örebro län
Monika Samuelsson, Region Sörmland
Pehr Guldbrand, Region Dalarna
Tobias Kjellberg, Region Värmland, ordförande
Åsa Himmelsköld, Region Uppsala
Ärenden till Ledningsgruppen styrs in via kansliansvarig.

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig