Ledningsgruppen

Ledningsgruppen leder och styr samverkansnämndens operativa organisering och bereder ärenden till samverkansnämnden. Gruppen ansvarar för en systematisk utveckling av verksamheten och att tjänstemannaorganisationen i övrigt är ändamålsenlig. Gruppen fastställer uppdrag för arbetsgrupper kopplade till ledningsgruppen och ansvarar för att tillse att kansliet har erforderliga resurser och kompetensprofiler. Ledningsgruppen företräder sjukvårdsregionen i nationella sammanhang och säkerställer en god samverkan med kommunerna. Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott. Gruppen är underställd samverkansnämndens landstings- och regiondirektörsgrupp.

Representanter

Anne-Marie Svensson, Region Västmanland
Göran Angergård, Region Gävleborg
Lars Lundgren, Region Örebro län
Monika Samuelsson, Landstinget Sörmland
Pehr Guldbrand, landstinget Dalarna
Tobias Kjellberg, Landstinget Värmland, ordförande
Åsa Himmelsköld, Region Uppsala
Ärenden till Ledningsgruppen styrs in via kansliansvarig.

Kontaktperson

Eva-Lena Aspetorp
Kansliansvarig