Protokoll och handlingar

Samverkansnämnden

År Datum Handlingar
2018
27 september
Föredragningslista
uppdaterad 2018-09-21
Protokoll

4. Ärenden för kännedom
6. Komplettering budget 2019 Arbets- och miljömedicin Uppsala
9. Politisk viljeinriktning Strokesjukvård
10. Prislistedirektiv prislista 2019

Presentationer

5. Arbets- och miljömedicinska klinikerna i Örebro och Uppsala
7. RCC
8. Oberoende av hyrpersonal
9. Politisk viljeinriktning Strokesjukvård
11. Utökad valfrihet inom slutenvården inom sjukvårdsregionen
12. Rapport från Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan
13. Johan Färnstrand Inera e-hälsa
13. Pehr Guldbrand Digital vård i Dalarna
13. Ulrika Landström målbild första linjens vård
13. Ulrika Landström tema digitalisering
13. Åsa Himmelsköld tema digitalisering och e-hälsa

2018
31 maj- 1 juni
Föredragningslista
Protokoll

4. Ärenden för kännedom
6. Politisk viljeinriktning Vård och omsorg vid demenssjukdom
7. Politisk viljeinriktning Vård vid depression och ångestsyndrom
10. Samverkansnämndens samverkan
12. Budget gemensamma verksamheter 2019
13. Justering regional prislista
18. Nominering till nämnden för nationell högspecialiserad vård

Presentationer

5. Värdlandstingets punkt
9. Politisk viljeinriktning för vård och omsorg vid demenssjukdom
10. Politisk viljeinriktning för vård vid Depression och Ångestsyndrom
11. Registercentrum Uppsala-Örebro
12. Regionalt Cancercentrum
16. Nationell nivåstrukturering högspecialiserad vård
19. Digitalisering och digitala vårdmöten
20. Rättspsykiatri i sjukvårdsregionen

2018
15 feb
Föredragningslista
Protokoll
Bilagor:
Beslutad aktivitetsplan SVN 2018

4. Ärenden för kännedom
9. Justering prislista
10. Återrapport aktivitetsplan 2017
11. Aktivitetsplan 2018
18. Avtal om gemensam sjukvårdsregional satsning på klinisk och patientnära forskning 2019–2024 och Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård 2018–2024 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
19. Budgetdirektiv gemensamma verksamheter

Presentationer

5. RCC
7. Sammanhållet system kunskapsstyrning
8. Avtal om vård vid universitetssjukhus
17. Rapport från sjukvårdsdialog med socialminister Annika Strandhäll
18. Regionala forskningsrådet

2017
8 dec
Föredragningslista

Inbjudan:
Gemensamt möte
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
och Norrlandstingens regionförbund 7 dec.

Protokoll
Bilagor:
4. Ärenden för kännedom
12. Flödesbeskrivningar för arbetet att stödja föräldrar med kognitiva svårigheter
18. Gemensam riktlinje för ersättning till patienter vid inställt besök/inläggning- operation/behandling, undersökning – orsakad av vården
19. Budget transfusionsmedicin 2018
20. Regional prislista 2018 utskrift rekommenderas ej
21. Förutsättningar och konsekvenserna av ökad valfrihet inom slutenvården i sjukvårdsregionen

Presentationer

1. Organisation NRF
1. SVN-organisation
2. Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
3. Kommunalförbundet Svensk luftambulans
4. Samordnad utveckling för god och nära vård
5. Sammanhållen kunskapsstyrning Uppsala-Örebro
5. Sammanhållen kunskapsstyrning Norrlandstingen

2017
28 sep
Föredragningslista
Protokoll
Bilagor:
Rekommendation till landsting och regioner om
etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning


4. Ärenden för kännedom
7. Arbetsmodell för nivåstrukturering av högspecialiserad vård
13. Rekommendation Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård
14. Regionalt resurscentrum/programområde psykisk hälsa, förslag till beslut

2017
31 maj - 1 juni
Föredragningslista
Protokoll
Bilagor:
Framtidsspaning specialitetsråden 2017-2018
Beslutad cancerpreventionsplan 2017-2018

5. Ärenden för kännedom
8. Prislistedirektiv 2018
9. Rekommendation till landsting och regioner om gemensamma utomlänsersättningar   för digitala vårdtjänster i primärvården
10. Budget gemensamma verksamheter
12. Återrapport aktivitetsplan 2016
17. Rekommendation Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning- hälso- och sjukvård
19. Politisk viljeinriktning MS och Parkinson
21. Cancerpreventionsplan

2017
16 februari
Föredragningslista
Protokoll
4. Ärenden för kännedom
6. Justering regional prislista
7. Rekommendation nationell nivåstrukturering
8. Aktivitetsplan 2017
9. Budgetdirektiv 2018

Presentationer

7. & 10. RCC-rapport och Rikssjukvårdsnämnden
14. Läkemedel och miljö
14. Rätt läkemedel till rätt patient hos äldre

2016
1-2 december
Föredragningslista
Protokoll
5. Ärenden för kännedom
16. Budget 2017 transfusionsmedicin
17. Regional prislista 2017
18. Framtidens barnsjukvård

2016 23 september:
Föredragningslista
Protokoll
13. Slutrapport Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon

6. Ärenden för kännedom
10. Justeringar regionala prislistan

Presentationer

4. Regionala noden för klinisk forskning (Forum Uppsala-Örebro)
5. Kompetensförsörjning patologi
8. Aktuellt från styrgrupp RCC och RCC
11. Arbets- och miljömedicin Uppsala
11. Arbets- och miljömedicin Örebro
12. Uppföljning Avtal om vård vid universitetssjukhusen
13. Rapport INERA

2016 1-2 juni:
Föredragningslista

Protokoll
-Bilaga Beslutad politisk viljeinriktning Astma KOL

4. Tema psykiatri
5. Ärenden för kännedom
14. Politisk viljeinriktning Astma/Kol
16. Ändringar avtal Regionala forskningsrådet
18. Direktiv för arbetet med regional prislista 2017
19. Justeringar regionala prislistan
20. Budget gemensamma verksamheter
21. Handlingsplan avsiktsförklaring utifrån handikappreformens intentioner

Presentationer

4. TEMA Psykiatri
4. Genomlysning av psykiatrisk  hälso-och sjukvård för vuxna
6. Process nivåstrukturering, samt rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet
11. Nytt från RCC
13. Utbildningsutbud, söktryck
och examinationsgrad i SVN-regionen

13. Introprogram för nyexade
sjuksköterskor i SVN-län

15-16. Regionala forskningsrådet
17. Uppföljning Avtal om vård vid universitetssjukhusen

2016
12 februari: Föredragningslista
Protokoll

4. Ärenden för kännedom
a. Verksamhetsberättelse beredningsgruppen 2015
b. Verksamhetsberättelse HTA-rådet
c. Verksamhetsberättelse utvecklingsgruppen
e. Ekonomiska redovisningen av 2015 års statsbidrag till RCC
d. Verksamhetsberättelse regionalt donationsansvariga
f. Protokoll styrelsemöte Inera AB 25 november
g. Protokoll rikssjukvårdsnämnden 16 december
h. Verksamhetsberättelse 2015
Regionalt utbildnings- och kompetensråd

6. NT-rådet och regionala läkemedelsrådet
7. Återrapport samverkansnämndens aktivitetsplan 2015
8. Verksamhetsplan Samverkansnämnden 2016-2019
9. Aktivitetsplan beredningsgrupp 2016
10. Politisk viljeinriktning hjärtsjukvård
11. Cancerplan 2016-2018
14. Gemensamt svar remiss screening bukaortaaneurysm
15. Remissvar avseende
S201506250FS Organdonation en livsviktig verksamhet
16. Remiss SOU 2015:98 Träning ger färdighet
– Koncentrera vården för patientens bästa
16. Remissunderlag
17. Justering regional prislista 2016

Presentationer

5. Fakta om sjukvårdsregionen
6. Läkemedelsrådet
11-12. Cancerplan och information från RCC
19. Tjänstemannautredningen

Äldre handlingar kan beställas från Samverkansnämndens kansli.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Nästa möte: