Protokoll och handlingar

Samverkansnämnden

År Datum Handlingar
2017
8 dec
Föredragningslista

Inbjudan:
Gemensamt möte
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
och Norrlandstingens regionförbund 7 dec.

4. Ärenden för kännedom
12. Flödesbeskrivningar för arbetet att stödja föräldrar med kognitiva svårigheter
18. Gemensam riktlinje för ersättning till patienter vid inställt besök/inläggning- operation/behandling, undersökning – orsakad av vården
19. Budget transfusionsmedicin 2018
20. Regional prislista 2018 utskrift rekommenderas ej
21. Förutsättningar och konsekvenserna av ökad valfrihet inom slutenvården i sjukvårdsregionen

2017
28 sep
Föredragningslista
Protokoll
Bilagor:
Rekommendation till landsting och regioner om
etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning


4. Ärenden för kännedom
7. Arbetsmodell för nivåstrukturering av högspecialiserad vård
13. Rekommendation Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård
14. Regionalt resurscentrum/programområde psykisk hälsa, förslag till beslut

2017
31 maj - 1 juni
Föredragningslista
Protokoll
Bilagor:
Framtidsspaning specialitetsråden 2017-2018
Beslutad cancerpreventionsplan 2017-2018

5. Ärenden för kännedom
8. Prislistedirektiv 2018
9. Rekommendation till landsting och regioner om gemensamma utomlänsersättningar   för digitala vårdtjänster i primärvården
10. Budget gemensamma verksamheter
12. Återrapport aktivitetsplan 2016
17. Rekommendation Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning- hälso- och sjukvård
19. Politisk viljeinriktning MS och Parkinson
21. Cancerpreventionsplan

2017
16 februari
Föredragningslista
Protokoll
4. Ärenden för kännedom
6. Justering regional prislista
7. Rekommendation nationell nivåstrukturering
8. Aktivitetsplan 2017
9. Budgetdirektiv 2018

Presentationer

7. & 10. RCC-rapport och Rikssjukvårdsnämnden
14. Läkemedel och miljö
14. Rätt läkemedel till rätt patient hos äldre

2016
1-2 december
Föredragningslista
Protokoll
5. Ärenden för kännedom
16. Budget 2017 transfusionsmedicin
17. Regional prislista 2017
18. Framtidens barnsjukvård

2016 23 september:
Föredragningslista
Protokoll
13. Slutrapport Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon

6. Ärenden för kännedom
10. Justeringar regionala prislistan

Presentationer

4. Regionala noden för klinisk forskning (Forum Uppsala-Örebro)
5. Kompetensförsörjning patologi
8. Aktuellt från styrgrupp RCC och RCC
11. Arbets- och miljömedicin Uppsala
11. Arbets- och miljömedicin Örebro
12. Uppföljning Avtal om vård vid universitetssjukhusen
13. Rapport INERA

2016 1-2 juni:
Föredragningslista

Protokoll
-Bilaga Beslutad politisk viljeinriktning Astma KOL

4. Tema psykiatri
5. Ärenden för kännedom
14. Politisk viljeinriktning Astma/Kol
16. Ändringar avtal Regionala forskningsrådet
18. Direktiv för arbetet med regional prislista 2017
19. Justeringar regionala prislistan
20. Budget gemensamma verksamheter
21. Handlingsplan avsiktsförklaring utifrån handikappreformens intentioner

Presentationer

4. TEMA Psykiatri
4. Genomlysning av psykiatrisk  hälso-och sjukvård för vuxna
6. Process nivåstrukturering, samt rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet
11. Nytt från RCC
13. Utbildningsutbud, söktryck
och examinationsgrad i SVN-regionen

13. Introprogram för nyexade
sjuksköterskor i SVN-län

15-16. Regionala forskningsrådet
17. Uppföljning Avtal om vård vid universitetssjukhusen

2016
12 februari: Föredragningslista
Protokoll

4. Ärenden för kännedom
a. Verksamhetsberättelse beredningsgruppen 2015
b. Verksamhetsberättelse HTA-rådet
c. Verksamhetsberättelse utvecklingsgruppen
e. Ekonomiska redovisningen av 2015 års statsbidrag till RCC
d. Verksamhetsberättelse regionalt donationsansvariga
f. Protokoll styrelsemöte Inera AB 25 november
g. Protokoll rikssjukvårdsnämnden 16 december
h. Verksamhetsberättelse 2015
Regionalt utbildnings- och kompetensråd

6. NT-rådet och regionala läkemedelsrådet
7. Återrapport samverkansnämndens aktivitetsplan 2015
8. Verksamhetsplan Samverkansnämnden 2016-2019
9. Aktivitetsplan beredningsgrupp 2016
10. Politisk viljeinriktning hjärtsjukvård
11. Cancerplan 2016-2018
14. Gemensamt svar remiss screening bukaortaaneurysm
15. Remissvar avseende
S201506250FS Organdonation en livsviktig verksamhet
16. Remiss SOU 2015:98 Träning ger färdighet
– Koncentrera vården för patientens bästa
16. Remissunderlag
17. Justering regional prislista 2016

Presentationer

5. Fakta om sjukvårdsregionen
6. Läkemedelsrådet
11-12. Cancerplan och information från RCC
19. Tjänstemannautredningen

2015
3-4 december: Föredragningslista
Protokoll

4. Ärenden för kännedom
6. Processbeskrivningar avtal om vård vid universitetssjukhusen
7. Regional prislista 2016
8. Budgetdirektiv gemensamma verksamheter 2017
22. Politisk viljeinriktning missbruksvård
27. Avsiktsförklaring utifrån handikappreformens intentioner

Presentationer:

5. Projekt Lucas
5. Kunskapsstyrning i Landstinget Dalarna
5. Lång väg till patientnytta
9. Fakta om sjukvårdsregionen
10. Verksamhetsplan för samverkan
11. Samverkansseminarium om kompetensförsörjning
20-22. RCC
23. Utredningen om högspecialiserad vård
24. Årsmöte specialitetsråd
25. Tjänstemannastöd till samverkansnämnden
26. Regionala forskningsrådet
28. Avsiktsförklaring utifrån handikappreformens intentioner
30. Direktiv: Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd

2015
29 september: Föredragningslista Protokoll

Ärenden för kännedom
Politisk viljeriktning diabetes 2015
Avtal regional samverkan
- Bilaga 1
- Bilaga 2
- Bilaga 3
- Bilaga 4
- Bilaga 5
- Bilagor 6-12
- Bilaga 13
- Bilaga 14
- Bilaga 15
- Bilaga 16
Budgetplan 2016 AMM Uppsala
Justeringar regional prislistan 2015
Mätvärden donationsverksamhet
Nivåstrukturering gynekologisk och urologisk cancer
Nationell nivåstrukturering sju cancerdiagnoser
- Bilaga

Presentationer:

5. RDR
8. Vårdavtalet och Nytt samverkansavtal
9. Snabbstatistik om regionen
15. RDAL och mätvärden
17. Nationell nivåstrukturering

2015 3-4 juni:
Föredragningslista
Protokoll
- Bilagor till protokoll

Presentationer


Ärenden för kännedom
Samverkansavtal
Direktiv regional prislista 2016
Justeringar regional prislista

PVI-uppdrag och resultat 2015

Budgetplan 2016-2018 RCC
Regional HTA-enhet
Regionalt centrum för sällsynta sjukdomar
Budget 2016 för gemensamma verksamheter

9-10 mars: Föredragningslista

Program för studiebesök
Material från studiebesöket

Protokoll
Övriga handlingar
Presentation:
Nationella funktionen Sällsynta diagnoser
Länk till film

13 februari: Föredragningslista

Protokoll
Övriga handlingar
Presentationer

2014

4-5 december: Föredragningslista

Protokoll
- Bilagor till protokoll
Handlingar
Presentationer - tema forskning
Presentationer - Landstinget i Uppsala län
Uppföljning politiska viljeinriktningar
Samverkansavtal Uppsala-Örebroregionen

Prislistor 2015

17 oktober: Föredragningslista

Protokoll
Bilagor
Presentationer

4-5 juni: Föredragningslista

Protokoll
Yttranden (med bokmärken)
Samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet
Anmälningsärenden
(med bokmärken)
Budgetärenden (med bokmärken)
Övriga handlingar (med bokmärken)
Presentationer

14 februari: Föredragningslista

Protokoll
Övriga handlingar
Presentationer

Äldre handlingar kan beställas från Samverkansnämndens kansli.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Nästa möte: 8 dec