Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen 2016-2019

Mål för samverkan

Det övergripande målet är att erbjuda invånarna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård.

Samverkan kan förstärkas genom nya samverkansområden och nya gemensamma verksamheter.


Avtalet gäller under perioden 2016-01-01 -- 2019-12-31

Kontaktperson: Eva-Lena Aspetorp, Samverkansnämndens kansli

Logga in

Inloggning till biblioteket

 
Avtal regional samverkan 2016-2019

Bilagor

1. Arbetsordning för samverkansnämnden
2. Avtal om vård vid universitetssjukhus mellan landsting och regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

3. Avtal om det Regionala forskningsrådet
4. Regler för utomlänsvård
5. Avtal om gränslös utkallning av ambulanshelikopter
6-12
6. Uppdragsbeskrivning för Regionalt cancercentrum
7. Uppdragsbeskrivning för Regionalt biobankscentrum
8. Uppdragsbeskrivning för Arbets- och miljömedicinska kliniken
9. Uppdragsbeskrivning för Arbets- och miljömedicin Uppsala
10. Uppdragsbeskrivning för Hornhinnebanken
11. Uppdragsbeskrivning för samverkan inom transfusionsmedicin
12. Uppdragsbeskrivning för regionens donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska
13. Uppdragsbeskrivning för Regionalt registercentrum
14. Uppdragsbeskrivning för samverkansnämndens kanslifunktion
15.Uppdragsbeskrivning regional HTA-enhet Uppsala-Örebroregionen
16.Uppdragsbeskrivning regionalt centrum för sällsynta diagnoser


------------------------------------
Avtal regional samverkan 2010-2015

Tillägg till avtal 2010-2015