Uppdragsbeskrivning regional klassifikationsgrupp

Uppdragsgivare

Samverkansnämndens vårdavtalsgrupp.

Uppdrag och avgränsning

Gruppens uppdrag är att kvalitetssäkra dokumentation och klassifikation för vården enligt avtalet om vård vid universitetssjukhus, bilaga två till Avtal om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019. Gruppens uppgift är också att skapa beslutsunderlag för rekommendationer till linjeorganisationen via vårdavtalsgrupp, beredningsgrupp, samverkansnämnd och därmed ledningen i respektive landsting. Plats i den regionala organisationen Gruppen är underställd samverkansnämndens vårdavtalsgrupp.

Syftet med gruppen

Genom ett utvecklat nätverksarbete skapa ett starkt kompetensstöd till< linjen och staberna i respektive landsting i frågor som rör klassifikation.

Mål för gruppen

Regionala klassifikationsgruppen ska:

Samverkan/samarbete

Gruppen samspelar tillsammans med kodare i sjukvårdsregionens landsting och med den regionala ekonomimodellsgruppen och vårdavtalsgruppen.

Deltagare

Klassificeringskoordinator eller av respektive landsting/region utsedd person. Ordföranden utses av vårdavtalsgruppen. Gruppen kan adjungera ytterligare personer beroende på aktuella sakfrågor. Kontaktperson från regionala ekonomimodellsgruppen deltar vid behov på möten.

Ansvar och befogenheter

Gruppen tar självständigt kontakt med berörda verksamheter, myndigheter etc. inom ramen för sina uppdrag. Formella uppdrag kan endast ges av ekonomimodellsgruppen och vårdavtalsgruppen.

Ekonomi

Gruppens hemlandsting står för rese- och lönekostnader för regiongemensamt arbete.

Rapportering

Rapportering sker fortlöpande till vårdavtalsgruppen. Medlemmarna har också rapporteringsskyldighet i sina hemmaorganisationer.

Prövning av uppdraget och gruppens fortsatta arbete

Uppdraget för gruppen sträcker sig till 2019-12-31.

Uppdrag som pdf-fil

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Maria Johansson Värmland