Uppdragsbeskrivning regional prislistegrupp

Uppdragsgivare

Samverkansnämndens vårdavtalsgrupp.

Uppdrag och avgränsning

Sammanställning av den regionala prislistan

Plats i den regionala organisationen

Gruppen är underställd samverkansnämndens vårdavtalsgrupp.

Syftet med gruppen

Genom ett utvecklat nätverksarbete skapa ett starkt kompetensstöd till linjen och staberna i respektive landsting i frågor som rör prissättning av vårdtjänster.

Mål för gruppen

Regionala prislistegruppen ska:

Samverkan/samarbete

Gruppen samspelar med landstingens ekonomiavdelningar, den sjukvårdsregionala ekonomimodellsgruppen och vårdavtalsgruppen.

Deltagare

Utsedd prislisteansvarig i respektive region. Ordföranden utses av vårdavtalsgruppen Kontaktperson från regionala vårdavtalsgruppen deltar vid behov på möten.

Ansvar och befogenheter

Gruppen tar självständigt kontakt med berörda verksamheter, myndigheter etc. inom ramen för sina uppdrag. Formella uppdrag kan endast ges av vårdavtalsgruppen.

Ekonomi

Gruppens hemlandsting står för rese- och lönekostnader för regiongemensamt arbete.

Rapportering

Rapportering sker fortlöpande till vårdavtalsgruppen. Medlemmarna har också rapporteringsskyldighet i sina hemmaorganisationer.

Prövning av uppdraget och gruppens fortsatta arbete

Uppdraget för gruppen sträcker sig till 2019-12-31.

Uppdrag som pdf-fil

Logga in

Inloggning till biblioteket