Avtalsgruppen

Aktuella uppgifter

Utveckla uppföljning

Utveckla uppföljningen avseende konsumtion, produktion, medicinska resultat och kvalitet samt tillgänglighet.

 • Inventera parternas behov av struktur och innehåll i uppföljningen, ex beskrivning av priser, volymer, nya produkter och tjänster.
 • Utveckla gemensamma modeller för uppföljning.
 • Jämföra kostnaden för producerade vårdtjänster enligt KPP vid Universitetssjukhus i landet med hjälp SKL´s KPPdatabas. Jämförelsen avser redovisade kostnader för vårdtjänster relaterat till fakturerad kostnad.
 • Tillsammans med de medicinska specialitetsråden fastställa vad som skall följas upp under det kommande året, ex variabler i öppna jämförelser, arbetet med VRI etc.
 • Tillsammans med representanterna i de regionala specialitetsråden fastställa stuktur för bearbetning och analys.
 • Utveckla deltagande i t.ex. NPÖ för att möjliggöra insyn och uppföljning av den kliniska verksamheten.
 • Planera och genomföra planerings- och uppföljningsmöten på ledningsnivå minst två gånger per år. Upprätta tidplan.
 • Stödja genomförandet av planerings och uppföljningsmöten mellan sjukhusens centrum- /divisionschefer eller motsvarande och regionernas berörda verksamhetschefer. Engagera de regionala specialitetsråden.

Utveckla pris- och ersättningssystem

 • Utveckla pris- och ersättningssystem i avtalen.
  • En inledande kartläggning av pris- och ersättningssystem i andra sjukvårdsregioner.
  • I ett första steg bearbetas de principiella utgångspunkterna för ett framtida ersättningssystem inom projektet och avtalsgruppen.
  • I ett andra steg påbörjas ett utvecklingsarbete betr. nya pris och ersättningsmodeller.
  • I ett tredje steg tas förslag fram om nytt ersättningssystem.
 • Sammanställning av regional prislista
  • Ta fram direktiv för arbetet med den regionala prislistan för behandling i Samverkansnämnden.
  • Samordna arbetet med prislistan inom de enskilda regionerna.
  • Sammanställa och uppdatera prislistorna.
  • Utarbeta underlag för fastställande av prislistan av Samverkansnämnden.

Utgöra en resurs för regionala grupperingar

Utgöra en resurs för regionala grupperingar för bearbetning av frågeställningar inom uppdragsområdet, enskilda regionala initiativ eller insatser relaterade till verksamhetsplan och aktivitetsplan.

Logga in

Inloggning till biblioteket