HTA-rådet

Uppdrag

HTA-rådets uppdrag är att tillsammans med medarbetare från Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen ta fram systematiska kunskapsunderlag kring specificerade områden utifrån frågeställningar som aktualiseras i sjukvårdsregionen. Rådet kan även initiera arbete med att producera systematiska kunskapsunderlag.
Uppdrag som pdf.

Mål för verksamheten

Att gemensamt ta fram/producera och sprida resultat från systematiska kunskapsunderlag där frågor som är av gemensamt intresse prioriteras. Samverkan engagerar medarbetare från hela sjukvårdsregionen vilket ger ökad tillgång på kompetens och större möjligheter till implementering av framtagna kunskapsunderlag.

Organisation och resurser

HTA-rådet sorterar strukturellt under Samverkansnämnden och kopplas organisatoriskt till Samverkansnämndens Beredningsgrupp.

HTA-rådet leds av chefen för HTA-enheten CAMTÖ i Örebro. Utöver ordföranden består rådet av en representant från samtliga landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Enhetschefen för HTA-enheten CAMTÖ/ ordförande i HTA-rådet har en ordinarie plats i sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsgupp.

Medlemmarna i HTA-rådet ansvarar för att fånga upp områden där behov av systematisk kunskapssammanställning finns och för att gemensamt prioritera bland frågeställningar. HTA-rådets medlemmar ansvarar även för att vid behov rekrytera medarbetare med specialkunskap inom specifika frågeställningar inom respektive landsting/region för arbete med kunskapssammanställningar. HTA-rådets medlemmar ansvarar även för att sprida och återkoppla kunskaps¬underlag inom respektive landsting/region.

HTA-rådets medlemmar bör vara disputerade och företräda olika vårdprofessioner. Rådet möts 1 – 2 gånger per termin. Mandatperiod för rådets medlemmar bör vara minst tre år.

Representanter

Håkan Geijer Region Örebro län
Kjell-Ola Engman Landstinget Sörmland
Lena Burström Region Västmanland
Maria Klässbo Landstinget i Värmland
Staffan Gullsby Region Gävleborg
Sverker Svensjö Landstinget Dalarna
Christoph Varenhorst  Region Uppsala

 


Pågående HTA-projekt (ht 2016)

För mer information kontakta CAMTÖ


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Louise Olsson, enhetschef CAMTÖ, Region Örebro län


Länkar

CAMTÖ

Nominera frågor för utvärdering av HTA-rådet


Dokument

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

Bibliotekens arbetssätt