HTA-rådet

Uppdrag

Rådet leder den sjukvårdsregionala delen av HTA-enheten CAMTÖ, och har i uppdrag att, i samarbete med medarbetare från övriga regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, genomföra HTA-genomgångar, dvs systematiska sammanställningar av kunskapsunderlag kring specificerade områden enligt fastställd arbetsordning utifrån frågeställningar som aktualiseras i sjukvårdsregionen. Då befintligt kunskapsunderlag saknas eller bedöms otillräckligt kan rådet själv initiera aktiviteter för att skapa nytt kunskapsunderlag.
Uppdrag som pdf.

Mål för verksamheten

Att gemensamt ta fram/producera och sprida resultat från systematiska kunskapsunderlag där frågor som är av gemensamt intresse prioriteras. Samverkan engagerar medarbetare från hela sjukvårdsregionen vilket ger ökad tillgång på kompetens och större möjligheter till implementering av framtagna kunskapsunderlag.

Organisation och resurser

HTA-rådet sorterar strukturellt under Samverkansnämnden och kopplas organisatoriskt till Samverkansnämndens Beredningsgrupp.

HTA-rådet leds av chefen för HTA-enheten CAMTÖ i Örebro. Utöver ordföranden består rådet av en representant från samtliga landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Enhetschefen för HTA-enheten CAMTÖ/ ordförande i HTA-rådet har en ordinarie plats i sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsgupp.

Medlemmarna i HTA-rådet ansvarar för att fånga upp områden där behov av systematisk kunskapssammanställning finns och för att gemensamt prioritera bland frågeställningar. HTA-rådets medlemmar ansvarar även för att vid behov rekrytera medarbetare med specialkunskap inom specifika frågeställningar inom respektive region för arbete med kunskapssammanställningar. HTA-rådets medlemmar ansvarar även för att sprida och återkoppla kunskapsunderlag inom respektive region.

HTA-rådets medlemmar bör vara disputerade och företräda olika vårdprofessioner. Rådet möts 1 – 2 gånger per termin. Mandatperiod för rådets medlemmar bör vara minst tre år.

Representanter

Håkan Geijer Region Örebro län
Kjell-Ola Engman Region Sörmland
Emelie Condén Region Västmanland
Sverker Svensjö Region Dalarna
Johan Sundström Region Uppsala
Eva Sving, Region Gävleborg
Vakant, Region Värmland


Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Louise Olsson, enhetschef CAMTÖ, Region Örebro län


Länkar

Nominera frågor för utvärdering av HTA-rådet


Dokument

Verksamhetsplan 2017

Bibliotekens arbetssättFör mer information se CAMTÖ