Kunskapsstyrningsgruppen

Organisation

Organisationsbild för
            Kunskapsstyrningsgruppen

Specialitetsråd

De regionala specialitetsråden har till uppgift att säkerställa trygga vårdkedjor mellan vårdnivåerna, hantera specialitetsspecifika prioriterings- och implementeringsfrågor, utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor och i övrigt vara remissorgan/beredande organ i specialitetsspecifika frågor som kan kräva regionalt politiskt ställningstagande.
Läs mer ...

Medicinska programråd

Syftet med regionala medicinska programråd i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är att genom samverkan med regionerna i sjukvårdsregionen och med den nationella nivån arbeta för en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård inom rådens ansvarsområden.
Läs mer ...

Läkemedelsråd

Regionala läkemedelsrådet för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion utgör ett samverkansorgan för regionernas läkemedelskommittéer. Rådet bemannas av ordförande och sekreterare från respektive region läkemedelskommitté samt läkemedelschef eller motsvarande i respektive region. Ytterligare personer adjungeras vid behov då specifik kompetens efterfrågas. Rådet fungerar sedan ett decennium som ett nätverk för informationsutbyte och samverkan i allehanda läkemedelsfrågor samt hanterar vissa frågor av mer strategisk betydelse.
Läs mer ...

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande

Marianne van Rooijen
Region Uppsala