Kunskapsstyrningsgruppen

Nominering till Nationella Programområden

Nationella programområden etableras i enlighet med den för landsting och regioner beslutade modellen om ett sammanhållet system för kunskapsstyrning. Nationella programområden (NPO) består av experter med representation från samtliga sjukvårdsregioner med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda regionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området. Gruppen består av deltagare från alla sjukvårdsregioner. De regionala strukturerna säkerställer att de nationella insatserna för en mer jämlik vård utgår från lokala och regionala behov och ökar också förutsättningarna för en mer effektiv användning (implementering) av bästa tillgänglig kunskap.

Programområdets uppdrag

Programområdena ska i sitt uppdrag verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. I uppdraget ska programområdet utgå från det gemensamma systemets vision ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika” samt från systemets övergripande mål som utgår från kriterierna i ”God vård” dvs. att vårdens ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Målen ska preciseras i en årlig verksamhetsplan och kommer att ligga till grund för uppföljning.

Programområdets huvudsakliga uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält.
I uppdraget ingår att:

Uppdraget omfattar hela vårdkedjan inom det aktuella området såsom t ex prevention, primärvård, specialistvård, rehabilitering, omvårdnad, medicinsk diagnostik etc. Patientinvolvering ska alltid övervägas i de konkreta arbeten programområdet och dess arbetsgrupper-/sakkunniggrupper initierar. Detaljerade uppdragsbeskrivningar för de NPO som nu söker representanter hittar du här.

I uppdraget ingår även att samverka med övriga programområden och med samverkansgrupperna i strukturen.
Nationella programområdet arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). Programområdet ska arbeta i enlighet med de riktlinjer, rutiner och metoder som finns inom det sammanhållna systemet.

Nationella arbetsgrupper/- sakkunniggrupper

Programområdet kan ha behov av att tillsätta undergrupper för genomförandet av sitt uppdrag, s.k. nationella arbetsgrupper, som bistår programområdet inom ett specifikt område och/eller i specifika frågor. Särskilda arbetsgrupper kan t.ex. bidra i framtagande av nationella vårdprogram, delta i arbete med nationell och regional nivåstrukturering samt bidra i diskussioner om kompetensförsörjning och e-hälsa.

Nominering av representanter för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion till Nationella programområden

I fliken Nationella programområden finns uppdragsbeskrivningar till de Nationella programområden där sjukvårdsregionen nu behöver nominera och utse en kandidat. Nomineringsblankett skickas in till Lena Burström, Region Västmanland, ledamot i Kunskapsstyrningsgruppen, på lena.burstrom@regionvastmanland.se Sista datum för nominering är 27 december.
 
Landstings-/regiondirektörs-gruppen i sjukvårdsregionen fattar beslut om sjukvårdsregionala representanter till NPO.

Utsedda representanter kommer att meddelas i slutet av januari.

Uppdraget som sjukvårdsregionens representant gäller 2018-03-01 – 2019-12-31 och kan komma att förlängas alternativt förkortas efter erforderliga beslut. Uppskattad tid för ledamoten uppgår till 6-10 arbetsdagar per år. Varje sjukvårdsregion finansierar egna ledamöter i enlighet med inom sjukvårdsregionens fastställda rutiner/överenskommelser.

Inom varje NPO kommer en ordförande att utses. För denna person kommer uppdraget att omfatta ca 20% av en heltid.
 
Ledamöterna kommer att genomgå sedvanlig jävsprövning i enlighet med beslutad rutin för jäv.

Kontaktperson inom sjukvårdsregionen gällande nomineringar: Lena Burström, Region Västmanland, lena.burstrom@regionvastmanland.se

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Lena Burström, Region Västmanland