Upphandlingsgruppen

PennaSyfte och uppdrag

Gruppens huvudsyfte att bidra till ett strategiskt, effektivt och kvalitativt inköpsarbete på lokal, regional och nationell nivå.
Gruppens huvuduppgift är att utveckla samverkan inom upphandlingsområdet mellan Uppsala-Örebroregionens landsting och regioner, samt att öka upphandlingskompetensen inom sjukvårdsregionen och synliggöra den samverkan som sker.

Den regionala upphandlingsgruppen ska:

Mål

Det primära målet för den regionala upphandlingsgruppen är att stödja uppfyllandet av Uppsala-Örebroregionens övergripande mål, det vill säga att erbjuda alla invånare tillgång till hälso och sjukvård av hög kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande av regionens hälso- och sjukvård.

Den regionala upphandlingsgruppen ska mer specifikt:

Gruppens huvuduppgift är att utveckla samverkan inom upphandlingsområdet mellan regionens regioner, samt öka upphandlings-kompetensen inom regionen och synliggöra den samverkan som sker.

Gruppen ska vara ett samverkansorgan för regionernas upphandlingsenheter och ett nätverk för informationsutbyte. I gruppen ska möjligheter att samverka i olika aktuella upphandlingar analyseras. Även andra former av samverkan ska kunna diskuteras, till exempel kring rekrytering, kompetensförsörjning, gemensamma utbildningar, samt organisations- och verksamhetsutveckling. Uppföljning ska göras för alla upphandlingar där samverkan har skett genom utvärdering av kvalitet, funktion och ekonomi.

Gruppen är underställd samverkansnämndens beredningsgrupp. Formella uppdrag kan enbart ges av beredningsgruppen.

  
Uppdraget som pdf

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Teemu Lehtimäki, ordförande