Regionala specialitetsråd

UPPDRAG

De regionala specialitetsråden ska ansvara övergripande för att det regionala samarbetet inom ämnesområdet utvecklas i enlighet med beslut i regionens samverkansnämnd. I ansvaret ligger att vid behov tillsätta nödvändiga arbetsgrupper för att bearbeta aktuella frågeställningar samt att följa upp det regionala samarbetet och skriva en kort årsrapport.

Rådens sammansättning ska bestå av verksamhetsföreträdare (verksamhetschef) för aktuell specialitet från samtliga i regionen ingående landsting. Ordförandeskapet innehas av en av ledamöterna under en mandatperiod om 2 år, med möjlighet till förlängning. Ordförande föreslås av Specialitetsrådets medlemmar, och Regionala kunskapsstyrningsgruppen tillsätter.
Råden bör träffas minst två gånger per termin för att ha möjlighet att uppfylla sitt uppdrag.

I arbetet förväntas respektive råd samspela med regionala utbildningsrådet, regionala läkemedelsrådet, nationella programrådet, nationella kompetensgruppen, utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer, regionala medicinska rådet (UÖ-regionen) och HTA-enheten CAMTÖ i frågor med gemensamma beröringspunkter.

Årsrapporten ska vara formulerad enligt särskild anvisning och mall och lämnas in till Samverkansnämndens kansli senast den 28 februari året efter verksamhetsåret.

Samverkansnämndens mallar ska användas för dokument publicerade av råden. Dessa finns tillgängliga på hemsidan.

Specialitetsrådens arbete samordnas via kunskapsstyrningsgruppen, som också kan ge dem specifika uppdrag.

Sidor för respektive specialitetsråd hittar du i menyraden till vänster.

Årsredovisningarna för respektive specialitetsråd finns på rådets sidor.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner

Marianne van Rooijen
Ordförande
kunskapsstyrningsgruppen
Region Uppsala

Helena de la Cour
Sjukvårdsregional samordnare

Andrea Covarrubias
Sekreterare

Eller ordförande i respektive råd