Forum Uppsala-Örebros Lokala Nodnätverk

Det Lokala Nodnätverk (LNN) etablerades under 2016 och har en viktig roll i upprättandet av en effektiv infrastruktur och en regional kommunikationsstrategi för information- och resurssamverkan med intressenter av kliniska studier inom sjukvårdsregionens sju regioner. LNN koordineras av Forum Uppsala-Örebro och har som huvudsyfte att agera som Forum Uppsala-Örebros operativa arm på lokal nivå. LNN har ansvar för informationsdelning, kontakter med kliniker, nätverksbyggande med prövare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal samt med andra lokala intressenter. LNN koordineras av en lokal nodsamordnare/föreståndare, vars tjänst är finansierad av det Regionala Forskningsrådet med uppdraget att vara en lokal representant till Forum Uppsala-Örebro och dess verksamhet.

LNN möts 6-8 gånger per år för att diskutera och förbättra förutsättningarna och arbetsprocesser för kliniska studier i sjukvårdsregionen. LNN är en servicefunktion för forskare, hälso- och sjukvårdens personal och andra intressenter involverade i kliniska studier och erbjuder:
  • En lokal kontaktpunkt via  för alla typer av frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska studier
  • Ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum via den lokala webbplatsen
  • Lokal samverkan av kompetenser och resurser och etablering av nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsstödjande personal
  • Underlättande av insamling av statistik över kliniska studier
  • Assistans till företag och forskare med att identifiera kliniker/prövare som är intresserade av att delta i kliniska studier
  • Möjligheter till lokal medverkan i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Uppsala-Örebro och andra sjukvårdsregioner
  • Möjlighet att få rådgivning, information om olika utbildningar, samt tillgång till nätverk med biostatistiker, epidemiologer och hälsoekonomer m. m.
                                               LNN


För mer information se ”Kontakta oss” där kontakt-och webbinformation om alla sju lokala noder finns beskrivet.

Kontakta Forum Uppsala-Örebro: info-fuo@ucr.uu.se