Organisation Forum Uppsala-Örebro

Regeringen beslutade i september 2014 att det inom Vetenskapsrådets (VR) verksamhet ska finnas en Kommitté för Kliniska studier med uppgift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. I enlighet med beslutet har en nationell enhet Kliniska Studier Sverige etablerats inom VR och förlagts till Göteborg. Enheten har som uppdrag att samverka med Sveriges sex hälso- och sjukvårdsregioner, de Regionala Noderna, för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier hos alla intressenter. Kliniska Studier Sverige är en långsiktig verksamhet som omfattas av VRs regleringsbrev.

I samband med uppstarten av Kliniska Studier Sverige beslutade Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion (SVN) att en regional nod (Forum Uppsala-Örebro) skulle etableras med uppdraget att skapa lokala noder i sjukvårdsregionens sju regioner. Det Regionala Forskningsrådet (RFR) gavs uppdragsansvar för Forum Uppsala-Örebro medan Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Region Uppsala har arbetsgivaransvaret. Arbetet är långsiktigt och syftar till att stärka samarbetet mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri. För uppdragsbeskrivningar och verksamhetsplaner för Forum Uppsala-Örebro och Kliniska Studier Sverige, se Rapporter och dokument.

Inom Forum Uppsala-Örebros infrastruktur finns ett  Lokalt Nodnätverk (LNN) med en dedikerad samordnare i varje region som  har som uppdrag att agera som Forum Uppsala-Örebros operativa arm på lokal nivå. LNN har ansvar för informationsdelning, kontakter med kliniker, nätverksbyggande med prövare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal samt andra lokala intressenter och fungera som en lokal resurs. Inom Forum Uppsala-Örebros infrastruktur finns också ett Nodråd med regionens FoU-direktörer samt nätverk för forskningssköterskor, prövare, akademi, biostatistiker, jurister m fl. Andra expertnätverk samt en samrådsgrupp med regionala verksamhetsföreträdare från akademi, industri och hälso- och sjukvård är under etablering. Forum Uppsala-Örebro samarbetar med flera andra regionala verksamheter såsom Regionalt cancercentrum (RCC) och Regionalt biobankcentrum (RBC).

Organisation och infrastruktur för Forum Uppsala-Örebro

Kontakta Forum Uppsala-Örebro: info-fuo@ucr.uu.se