Rapport över pågående cancerstudier i Uppsala-Örebros Sjukvårdsregion under 2016

Rapporten över cancerstudier är ett samarbete mellan Forum Uppsala-Örebro - den regionala noden för samordning av kliniska studier och Regionalt Cancercentrum i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (RCC) och avser  ge en bild av antalet pågående kliniska studier inom olika diagnosområden i sjukvårdsregionen under år 2016. Resultatet av rapporten kan läsas utifrån varje landstings/regions perspektiv liksom per cancerdiagnosområde. Rapporten utgör en baslinje för framtida statistikrapportering och lägger för sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro grunden för det regeringsuppdrag som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning inom området. Rapporten kan användas för att skapa medvetenhet kring pågående klinisk forskning för verksamhetschefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, hos patienter och patientorganisationer, liksom för akademi och företag.

Rapporten visar att det under 2016 pågick totalt 856 stycken unika kliniska studier i sjukvårdsregionen, varav 260 stycken inom cancerområdet. Studierna pågick i alla regioner/landsting i hälso-, och sjukvårdsregionen. Störst antal studier genomfördes i Region Uppsala, följt av Region Örebro län och Region Gävleborg. Majoriteten av studierna pågick endast i ett landsting/region, men inom ett antal diagnosområden pågick en relativt stor andel studier på två eller flera landsting/regioner i sjukvårdsregionen. De diagnosområden inom vilka flest studier genomfördes var blod/lymf-, bröst- samt gastrointestinalcancer.

Med hjälp av mer harmoniserade insamlingsprocesser och bättre systemstöd är avsikten att kunna rapportera statistik över pågående kliniska studier för 2017 inom samtliga terapiområden inklusive cancerområdet.

Läs rapporten som pdf

Kontakta Forum Uppsala-Örebro: info-fuo@ucr.uu.se