Statistik över pågående studier i sjukvårdsregionen

Bakgrund och syfte till insamlingen 2016

Nodrådet (sjukvårdsregionens FoU-chefer/direktörer) gav under 2016 Forum Uppsala-Örebro i uppdrag att tillsammans med Lokala Nodnätverket (LNN) genomföra en pilotstudie för att inventera pågående kliniska studier inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion under 2016. Det övergripande syftet var att kunna upprätta en baslinje över pågående studier för att underlätta framtida insamling av data och kunna presentera löpande statistik över pågående studier. En viktig målsättning var också att skapa en ögonblicksbild och baslinje över vilken typ av data som är tillgänglig inom sjukvårdsregionens sju  regioner och därigenom kunna planera för en mer harmoniserad insamling för 2017. Uppdragets omfattning fokuserade på insamling av data direkt från kliniker med hjälp av de lokala nodsamordnarna och personal på de lokala klinikerna med assistans av en projektkoordinator från Forum Uppsala-Örebro. För insamlingen av data utvecklades ett minimalt dataset som kunde användas av alla regioner trots att stora variationer förelåg mellan de lokala noderna i hur data vanligen samlades in.

Resultat från insamlingen 2016
En rad frågeställningar rörande definitioner och avgränsningar i terminologi över t ex studietyper och indikationsområden krävde nationell vägledning och diskuterades vid flertal tillfällen i Kliniska Studier Sveriges styrgrupp i projektet ”Insamling och uppföljning av statistik”. Resultatet från 2016 visade på stora variationer i insamlingsmetodik och lokala prioriteringar och har bidragit till en mer harmoniserad insamlingsmetodik för 2017. En arbetsrapport har sammanställts och erbjudits Kliniska Studier Sverige att användas i det fortsatta arbetet med en nationell samverkanssatsning inom området. Ingen officiell full rapport kommer att publiceras för 2016, med undantaget för cancerstudier där en gemensam publikation tillsammans med Regionalt cancercentrum (RCC) är publicerad i december 2017.
Rapport: Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen 2016

En rad frågeställningar för vidare diskussion har identifierats, såsom:
  • En grundförutsättning för insamling av data på kliniker är att det finns ett aktivt stöd från verksamhets- och sjukhusledning t ex att införa obligatorisk central registrering av nya studier

  • Manuell insamling av data på kliniker är resurs- och tidskrävande och kräver god planering

  • Regiongemensamma riktlinjer och rekommenderade processer för insamling och rapportering av studie underlättar i processen” Ändra till: ”Regiongemensamma riktlinjer och rekommenderade processer för insamling och rapportering av studiedata underlättar arbetet

  • Viktigt att arbeta fram avgränsningar och en prioriteringsordning för vilken typ av studiedata de regionala noderna skall samla in och rapportera på nationell basis, samt i vilken form

  • Viktigt att använda en IT-lösning där export/import av rådata till andra plattformar och gränssnitt möjliggörs

  • Stort behov av att samordna framtagandet av definitioner och nomenklatur på nationell nivå

  • Viktigt att samordna med SKLs Nationella Nätverk för FoU-bokslut för att minimera dubbelinmatning av data

  • Om möjligt samordna rapportering av studier med EPNs kommande digitala registreringssystem

  • Beakta utvecklingen av EMAs nya EU-portal för läkemedelsstudier

Pågående datainsamling 2017

Forum Uppsala-Örebro fortsätter insamlingen av data över pågående och nya studier under 2017 inom sjukvårdsregionen med ett något modifierat och utförligare minimalt dataset. För 2017 kommer betydligt mer detaljerad information än för insamlingen 2016 kunna presenteras. Information om studier 2017 kommer att göras tillgänglig på Forum Uppsala-Örebros webbplats under 2018.


Kontakta Forum Uppsala-Örebro: info-fuo@ucr.uu.se