Nationella samarbeten

Inera AB

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Ineras huvudägare. Ineras uppdrag är dels att utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer landstings, regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag. Uppsala-Örebro sjukvårdsregion saknar representant i styrelsen. Styrelsen har en beredningsgruppen som bereder styrelsens ärenden och löpande rapporterar och stämmer av med styrelsen och samtliga huvudmän.

Ungefär 35 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal. Arbete pågår med att inventera nuvarande tjänster och på vilket sätt de kan anpassas för kommunerna. Inera ansvarar också för den gemensamma infrastruktur och IT-arkitektur som ligger till grund för många av tjänsterna.

Läs om Ineras tjänster

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Beredningsgrupp
Johan Färnstrand
Regiondirektör Region Gävleborg


Länkar

Inera AB
Styrelseprotokoll
Handlingsplan 2013-2018