Nationella samarbeten

Regionala Cancercentrum i Samverkan

På uppdrag av landstingsdirektörerna har en nationell samverkansgrupp bildats med cheferna för de sex regionala cancercentrumen. SKL är stödjande part och svarar för ordförandeskapet i gruppen. Samverkansgruppen verkar för att genomföra cancerstrategins intentioner, bland annat genom att skapa nationell samordning av riktlinjer och vårdprogram, samordna kvalitetsregister och verka för att guidelines avseende utbildning, utveckling och forskning. Samverkansgruppen är även rådgivande instans i cancerfrågor till SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet och tar fram underlag och rapporterar till Landstingsdirektörsgruppen.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter

Chefen för RCC och ordförande i RCC styrgrupp


Länkar

Regionala Cancercentrum i Samverkan

Arbete om cancervården på SKL