Läkemmedelsråd

Läkemedelsrådet

Uppdrag för Regionala läkemedelsrådet

Regionala läkemedelsrådet för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion utgör ett samverkansorgan för regionernas och landstingens läkemedelskommittéer. Rådet bemannas av ordförande och sekreterare från respektive landstings läkemedelskommitté samt läkemedelschef/motsvarande i respektive landsting. Rådet föreslår representanter i nationella processer kring läkemedel. Ytterligare personer adjungeras vid behov då specifik kompetens efterfrågas. Rådet utgör ett nätverk för informationsutbyte och samverkan i läkemedelsfrågor samt hanterar vissa frågor av strategisk betydelse. Möten hålls minst två gånger per år.

Regionala läkemedelsrådet uppdrag är att verka för:

Gemensamma aktiviteter:


Uppdraget som pdf

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Björn Ericsson, Region Gävleborg