Öron-, näs-
            och halssjukvård

Specialitetsrådet för öron-, näs- och halssjukvård

UPPDRAG

De regionala specialitetsråden ska ansvara övergripande för att det regionala samarbetet inom ämnesområdet utvecklas i enlighet med beslut i regionens samverkansnämnd. I ansvaret ligger att vid behov tillsätta nödvändiga arbetsgrupper för att bearbeta aktuella frågeställningar samt att följa upp det regionala samarbetet och skriva en kort årsrapport.

Rådens sammansättning ska bestå av verksamhetsföreträdare (verksamhetschef) för aktuell specialitet från samtliga i regionen ingående landsting. Ordförandeskapet innehas av en av ledamöterna under en mandatperiod om 2 år, med möjlighet till förlängning. Ordförande föreslås av Specialitetsrådets medlemmar, och Regionala kunskapsstyrningsgruppen tillsätter.

Råden bör träffas minst två gånger per termin för att ha möjlighet att uppfylla sitt uppdrag.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Manochehr Amanii, Akademiska sjukhuset Uppsala